MĨ THUẬT LỚP 6

13.500 

MĨ THUẬT LỚP 6

Nội dung Mĩ thuật tạo hình được thiết kế gồm 20 tiết (10 bài).
Nội dung Mĩ thuật ứng dụng được thiết kế gồm 14 tiết (6 bài).
Cuối cùng là Bài tổng kết: Các hình thức mĩ thuật.

MĨ THUẬT LỚP 6
MĨ THUẬT LỚP 6

13.500