RÈN KĨ NĂNG TÍNH NHANH, TÍNH NHẨM 1

30.000 

RÈN KĨ NĂNG TÍNH NHANH, TÍNH NHẨM 1 Sách xuất bản với mục tiêu hạn chế cách hiểu máy móc của bé. Với mục tiêu giúp trẻ hiểu về các con số và các phép cộng trừ mang tính tư duy logic. Từ đó tạo nên nền tảng tính toán cho bé.

RÈN KĨ NĂNG TÍNH NHANH, TÍNH NHẨM 1
RÈN KĨ NĂNG TÍNH NHANH, TÍNH NHẨM 1

30.000