DANH MỤC THUỐC THÚ Y CẤM SỬ DỤNG

PHỤ LỤC II DANH MỤC THUỐC THÚ Y CẤM SỬ DỤNG (Ban hành kèm theo