EPH Là Gì?

EPH Là Gì (Enterocytozoon Hepatopenaei) EPH Là Gì? EHP (Enterocytozoon hepatopenaei) là một loại ký